Logo Shepherd Schrijnwerken logo extra klein zwart

Shepherd
Schrijnwerk

Alg. Voorwaarden

Inhoudstabel

1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Alle commerciële transacties m.b.t. dienstverlening tussen enerzijds de BV SHEPHERD met zetel te 9940 Evergem, Dellaertsdreef 82, gekend in het KBO 0768.498.930, en anderzijds elke persoon, vennootschap of vereniging (met of zonder rechtspersoonlijkheid), evenals iedereen die in naam of voor rekening van voornoemde persoon, vennootschap of vereniging (met of zonder rechtspersoonlijkheid) een opdracht plaatst bij BV SHEPHERD (hierna genoemd de ‘Klant’), worden beheerst door de schriftelijke overeenkomst / de ondertekende offerte tussen BV SHEPHERD en de Klant, en door onderhavige algemene voorwaarden.

Door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order, het ondertekenen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst erkent de Klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele, precontractuele en buitencontractuele verhoudingen met BV SHEPHERD, hiervan uitgesloten bestellingen op de webshop van www.shepherddogfoods.com waarvoor afzonderlijke algemene voorwaarden gelden dewelke raadpleegbaar zijn op voormelde website.

1.2. Een verwijzing door de Klant naar eigen of andere voorwaarden wordt door BV SHEPHERD niet aanvaard.

1.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door BV SHEPHERD van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het tijdelijk dulden van een bepaalde toestand en ontneemt BV SHEPHERD niet het recht dit later alsnog in te roepen.

1.4. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen BV SHEPHERD en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen BV SHEPHERD en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. ACTIVITEITEN

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de activiteiten van BV SHEPHERD die betrekking hebben op dienstverlening inzake stukadoorswerk, schrijnwerk, plaatsen van behang en vloer- en wandbekleding, schilderwerken en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (hierna gezamenlijk genoemd de ‘Diensten’).

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de diensten van de webshop van www.shepherddogfoods.com waarvoor afzonderlijke algemene voorwaarden gelden dewelke raadpleegbaar zijn op voormelde website.

3. OFFERTES

3.1. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) opdrachten. Een offerte geldt tevens slechts twintig (20) dagen vanaf het uitschrijven van de offerte of, indien van toepassing, voor de duur die erop wordt vermeld.

3.2. Offertes omvatten enkel die Diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de Klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

3.3. Nieuwsbrieven, vermeldingen op de website en/of BV SHEPHERD haar social media (facebook, instragram, linkedin of andere) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijs, beschrijving, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen van de Diensten zijn louter indicatief en niet bindend voor BV SHEPHERD.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1. De contractuele relatie tussen BV SHEPHERD en de Klant komt tot stand door ondertekening van de offerte (of de eventuele schriftelijke overeenkomst) door een persoon bevoegd om BV SHEPHERD te verbinden, dan wel door begin van uitvoering van de opdracht door BV SHEPHERD.

4.2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van BV SHEPHERD binden BV SHEPHERD niet dan nadat en voor zover zij door BV SHEPHERD schriftelijk zijn bevestigd.

4.3. BV SHEPHERD start behoudens andersluidende overeenkomst, slechts met de uitvoering van de opdracht na ontvangst van het voorschot of de integrale betaling zoals bepaald in artikel 10, en op voorwaarde dat zij in het bezit is gesteld van de daarvoor benodigde gegevens en materialen en toegang gegeven is tot alle plaatsen onder het beheer van de Klant die BV SHEPHERD redelijkerwijs nodig heeft om de opdracht uit te voeren.

5. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN (MEERWERK)

5.1. Elke wijziging of aanvulling van de opdracht na de totstandkoming van de overeenkomst, ongeacht of deze het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of van om het even welke andere reden, wordt beschouwd als meerwerk en wordt bijkomend in regie aan de Klant gefactureerd.

5.2. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de Klant werden uitgevoerd.

5.3. Wanneer de opdracht wordt gewijzigd als gevolg van onvoorziene omstandigheden of van om het even welke andere reden, en bijkomende aanpassingen noodzakelijk worden, zal BV SHEPHERD de Klant steeds voorafgaandelijk contacteren.

6. SPECIFIEKE VEREISTEN

6.1.Alle specifieke vereisten van de Klant omtrent mogelijkheden, eigenschappen, functionaliteiten, toepassingen, resultaten, te verwachten prestaties e.d. zijn enkel bindend voor BV SHEPHERD indien en voor zover deze zijn opgenomen in de ondertekende offerte.

6.2.Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.

7. ANNULERING

Annulering door de Klant

7.1. De Klant kan de overeenkomst slechts geldig annuleren (geheel of gedeeltelijk) wanneer BV SHEPHERD hiervan door de Klant schriftelijk of op elektronische wijze in kennis wordt gesteld ten minste veertien (14) dagen voorafgaandelijk aan de geplande leveringsdatum van de Diensten. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door BV SHEPHERD.

7.2. BV SHEPHERD behoudt zich bij annulering door de Klant, wegens om het even welke reden, het recht voor om alle reeds betaalde gelden als verworven te beschouwen en om alle reeds geleverde prestaties, gemaakte kosten en aangekochte diensten, voorwerpen of onderdelen te factureren aan de Klant. BV SHEPHERD behoudt zich daarenboven het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan tien procent (10%) van de prijs (excl. BTW) van de betrokken opdracht, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) en onverminderd het recht voor BV SHEPHERD op vergoeding voor hoger bewezen schade.

Annulering door BV SHEPHERD

7.3. In het geval BV SHEPHERD zich voorafgaandelijk aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat ziet om uitvoering te geven aan de opdracht (door onder meer het onverwacht en langdurig ziekvallen van personeelsleden, het niet voorhanden zijn van benodigd materiaal, etc.), zal zij de Klant hiervan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de veertien (14) kalenderdagen na de annulering door BV SHEPHERD worden terugbetaald met uitzondering van de prijs voor de reeds geleverde goederen en/of diensten. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van BV SHEPHERD .

8. OPLEVERING, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN WAARBORGEN

8.1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van (op)levering steeds bij benadering en niet bindend voor BV SHEPHERD. Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of beëindiging van de overeenkomst ten laste van BV SHEPHERD .

8.2. Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige (op)levering kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.

8.3. De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch in geval BV SHEPHERD niet tijdig het voorschot zoals omschreven in artikel 10 ontvangt, dan wel in geval van overmacht en/of hardship.

8.4. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

8.5. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van BV SHEPHERD tot aan de integrale betaling van alle facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen slechts een onderdeel uitmaken van een groter geheel waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan BV SHEPHERD zou toebehoren.

8.6. Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van BV SHEPHERD reiken op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie.

9. PRIJS

9.1. De prijs van de te leveren Diensten wordt in onderling overleg overeengekomen tussen Partijen.

9.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.

9.3. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is BV SHEPHERD  in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

9.4. Eventuele voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet inbegrepen in de offerte, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de Klant.

10. VOORSCHOT

BV SHEPHERD  behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant vijftig procent (50%) van het totale bedrag van de opdracht als voorschot te vragen, tenzij anders overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst/offerte.

11. BETALING

11.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 10 of tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van BV SHEPHERD  door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur maar ten laatste binnen de veertien (14) dagen na de levering van de Diensten en zonder korting op factuurdatum.

11.2. De aanvaarding van betalingstermijnen brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld, intresten en vergoedingen.

11.3. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de veertien (14) dagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

11.4. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

11.5. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

12. GEVOLGEN VAN NIET- OF NIET-TIJDIGE BETALING

12.1. De niet-tijdige betaling van het voorschot leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringsstermijn. Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling, behoudt BV SHEPHERD  zich het recht voor de gehele opdracht, of een gedeelte ervan, als geannuleerd te beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 7.2 van toepassing zal zijn.

12.2. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van één procent (1%) per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van BV SHEPHERD  verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met tien procent (10%) van het factuurbedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van BV SHEPHERD  om een hogere schadevergoeding te eisen. Per aanmaning die wordt uitgestuurd, wordt bijkomend een aanmaningskost gerekend van 10,00 Euro, meer de kosten voor de aangetekende zending.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Alle door BV SHEPHERD verrichte werken worden als inspanningsverbintenissen gekwalificeerd. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de overeenkomst of offerte, of bij gebreke daaraan in de technische voorschriften van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). De Klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

13.2. BV SHEPHERD neemt van de Klant afkomstige instructies, beschrijvingen, specificaties, afmetingen, ontwerpen, contactgegevens, etc. over zonder enig onderzoek verschuldigd te zijn en zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden.

13.3. Bij alle opdrachten waar (administratieve) vergunningen te pas komen, draagt BV SHEPHERD geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de Klant.

13.4. BV SHEPHERD is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven BV SHEPHERD het recht om, naar eigen keuze:

(i) de nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

(ii) de contractuele voorwaarden – onder meer wat betreft uitvoeringstermijnen en de prijzen – in overleg met de Klant te herzien;

(iii) in geval de situatie van overmacht en/of hardship langer dan één maand duurt, de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat BV SHEPHERD enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

 

13.5. Indien BV SHEPHERD aan de Klant specifieke instructies meegeeft (zoals het respecteren van luchtvochtigheidpercentages), is BV SHEPHERD niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Klant deze instructies niet respecteert.

13.6. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de acht (8) dagen aangetekend worden gemeld aan BV SHEPHERD, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

13.7. De Klant is jegens BV SHEPHERD aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt.

13.8. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is indien nodig en dit voor aanvang van de werken.

13.9. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van BV SHEPHERD, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de Klant mogen deze niet misbruikt worden noch door de Klant noch door derden. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en BV SHEPHERD behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de waarde van de overeenkomst tussen partijen. Alle voormelde stukken dienen op eerste verzoek terug gegeven worden aan BV SHEPHERD.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Alle betwistingen betreffende de interpretatie, geldigheid of uitvoering van de overeenkomst/ tussen partijen/ Diensten van BV SHEPHERD behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

14.2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing.

15.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

15.1. Dit privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening van BV SHEPHERD. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken Bert Vercruysse via mail naar info@shepherddogfood.com, per post naar Dellaertsdreef 82 ,9940 Sleidinge 9940, België of per telefoon op 0491/752.643.

15.2. Over de gegevensverwerking.

– Klantenbeheer en dienstverlening. Met het oog op het verlenen van onze diensten, verwerken wij mogelijks uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (identiteitskaartnummer, paspoortnummer, ondernemingsnummer, BTW-nummer…), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling), en persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, taal, nationaliteit). Wij verwerken mogelijk eveneens andere persoonsgegevens die U met ons deelt. Wij verwerken in dat kader geen gevoelige persoonsgegevens (bijv. persoonsgegevens waaruit uw raciale of etnische afkomst blijkt, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakbond blijkt, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over uw gezondheid of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid). De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De rechtsgrond is aldus artikel 6.1.b) AVG.

– Facturatie en boekhouding. Met het oog op de facturatie en onze boekhoudkundige verplichtingen, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer, KBO-nummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling) en geleverde prestaties/diensten. Deze gegevens laten ons toe om onze facturen op te maken, onze boekhouding te voeren en boekhoudkundige verplichtingen na te leven, waaronder het opmaken van een jaarrekening. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op diverse wettelijke verplichtingen, zoals deze vervat in het Wetboek Economisch recht (art. I.1 WER, art. III.82 WER, art. III.89 WER en art. III.90 WER), het KB WVV (dubbel boekhouden), het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (art. 3:1 WVV) en het Wetboek Inkomstenbelasting (art. 320 WIB) (artikel 6, §1, (c) AVG).

We verkrijgen de persoonsgegevens steeds rechtstreeks van de betrokkene.

15.3. Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek. In voorkomende gevallen kan BV SHEPHERD op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

15.4. Bewaartermijnen. Wij bewaren uw gegevens zolang u Klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

15.5. Uw rechten. Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

15.6. Inzagerecht. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

15.7. Rectificatierecht. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

15.8. Recht op beperking van de verwerking. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

15.9. Recht op overdraagbaarheid. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

15.10. Recht van bezwaar en overige rechten. U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van BV SHEPHERD. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.